Woodfjordens dyreliv

I Norsk Polarinstitutts database Marine Mammals Sightings kan du registrere dine observasjoner av sjøpattedyr rundt Svalbard.

Woodfjorden med sidefjorder har et variert dyreliv. Isbjørn kan påtreffes i området året rundt. Mest tallrik er den på vårparten på grunn av gunstige næringsforhold på fjordisen og foran brefrontene. Fordi isen ligger lenge, er dette gode områder for ringselen i kaste- og hårfellingstida. På sommeren sees ofte isbjørn på isflak foran brefrontene. Flere hifunn er bekreftet de siste år. Binner med årsunger observeres hver vår i Liefdefjorden og Woodfjorden. Dette indikerer at området har en viss betydning som hiområde for isbjørn. På sommeren er det ikke uvanlig å se isbjørn ute på øyene i Liefdefjorden, der den henter seg verdifull føde i form av sjøfuglegg. I tillegg til ringsel er storkobbe et vanlig syn inne i fjorden. Her kan det også dukke opp mindre flokker av grønlandssel.

Reinsdyrflya er kjent som et område med en relativt stor tetthet av svalbardrein, selv om tettheten av rein nok har vært større tidligere. Antall rein her og på Liefdefjordens nord- og vestside er estimert til ca. 300 dyr. På østsida av Woodfjorden er bestanden anslått til ca. 150 rein.

Et rikt og variert dyreliv gir næringsgrunnlag for fjellreven. Den påtreffes alle steder der det er mat å finne, spesielt ved fuglefjellene. Bestanden rundt Woodfjorden har vært og er bra.

På øyene i Liefdefjorden hekket tidligere ærfugl i tusenvis, men antallet er sterkt redusert de seinere år. Hekking her er risikofylt på grunn av isbjørn. I området hekker også rødnebbterne, tyvjo, storjo, polarmåke og krykkje. Krykkjefjellet i Hornbækpollen er velkjent. Mindre krykkjefjell finnes på vestsida av indre Woodfjorden, og ett ligger sør for Mushamna. Reinsdyrflya er en av Svalbards viktigste hekkelokaliteter for praktærfugl. Mer enn 1000 individer skal hekke i området. Smålom finnes ofte i tilknytning til Reinsdyrflyas mange små vann og tjern. Den er lett gjenkjennelig på fluktprofil og lyd. Polarsvømmesnipa finnes på de samme lokalitetene. Kortnebbgjess finnes hekkende på Måkeøyane i Liefdefjorden. Er du heldig kan du få se den sjeldne ringgåsa. Den finnes hekkende i områdene rundt Woodfjorden, men er fåtallig. Av landlevende fugler kan snøspurv og svalbardrype observeres. Og selvsagt – i fjæresteinene leter fjæreplytten rastløst etter føde.

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø