Regelverk for ferdsel på Svalbard

Enhver som planlegger å ferdes på Svalbard enten med eget fartøy eller som passasjer på en cruisebåt, må gjøre seg kjent med de spesielle lover og regler som gjelder. Vi vil her kort gjøre rede for hovedpunktene i regelverket.

Via lenker i teksten kan leseren hente opp det komplette regelverk og sette seg grundigere inn i bestemmelsene.

Sysselmannens hjemmeside er et godt startsted for å orientere seg.

I juli 2002 trådte Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med tilhørende forskrifter i kraft. Lovens virkeområde er landarealene og sjøområdene ut til territorialgrensa 12 nautiske mil (ca. 22 km) fra land. Lovens innledende bestemmelser er:

 • Alle som oppholder seg eller har virksomhet på Svalbard, skal vise hensyn og opptre varsomt så naturmiljø og kulturminner ikke påføres unødig skade eller forstyrrelse
 • (§ 5).
 • Tiltakshaver skal sørge for at alle som utfører arbeid i virksomheten eller deltar i aktiviteten som virksomheten er ansvarlig for, er kjent med reglene i eller i medhold av loven om beskyttelse av Svalbards flora, fauna, kulturminner og naturmiljøet for øvrig (§ 5).
 • Føre vàr-prinsippet og den samlede belastning på naturmiljø og kulturminner skal legges til grunn for forvaltningen (§§ 7 og 8).

Forvaltningsområde 10

I den såkalte Turistforskriften defineres forvaltningsområde 10 som (noe forenklet) – Området fra og med Van Mijenfjorden i sør til og med Isfjorden i nord (inkl. Nordenskiöld Land) pluss deler av Dickson Land, Bünsow Land og Sabine Land. Bestemmelsene om ferdsel for tilreisende er annerledes innenfor enn utenfor dette området.

I regelverket skilles mellom tilreisende, fastboende, reisearrangører/turoperatører og forskere. Vi vil her fokusere mest på tilreisende og turoperatører.

Tilreisende

Innenfor Forvaltningsområde 10 kan tilreisende ferdes på egen hånd uten å melde fra til Sysselmannen. Planlegges en tur utenfor dette området, skal det derimot meldes fra til Sysselmannen. Det anbefales uansett reiseopplegg å ta turen innom Svalbardporten i Forskningsparken før avreise for å få informasjon fra Visit Svalbard i Longearbyen.

 • De som skal oppholde seg i bosetningene eller skal ut på en aktivitet arrangert av en turoperatør, trenger ikke å ta kontakt med Sysselmannen.
 • Tilreisende som planlegger en privat tur innenfor Forvaltningsområde 10, trenger heller ikke kontakte Sysselmannen. Det samme gjelder for båtturer på Kongsfjorden eller turer på land innenfor en radius av 20 km fra Ny-Ålesund (Her er en utvidelse foreslått).
 • De som skal på en lengre privat tur/ekspedisjon på Svalbard utenfor Forvaltningsområde 10, er gjennom turistforskriften pålagt melde- og forsikringsplikt. Reisen skal på forhånd meldes til Sysselmannen. Det forutsettes at en setter seg inn i miljøregelverket og sikkerhetsbestemmelsene.

Melde- og forsikringsplikten er hjemlet i Forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard.

En tur utenfor Forvaltningsområde 10 meldes på fastsatt skjema som behandles av Sysselmannen. Med bakgrunn i meldeskjemaet vurderes forsikringsbehov/bankgaranti for dekning av kostnader ved søk, redningsoperasjoner eller pasienttransport (SAR-operasjoner). Når turen er godkjent utstedes et registreringskort. Dette skal medbringes under hele turen og returneres Sysselmannen i utfylt stand når turen er over.

Åpne hytter finnes mange steder på Svalbard. Tilreisende har ikke adgang til å bruke disse til opphold og overnatting unntatt i nødssituasjoner.

Fastboende

Dette er personer som står oppført i befolkningsregisteret på Svalbard og russere bosatt i Barentsburg samt polakker i Hornsund. Fastboende kan ferdes mer fritt. De har imidlertid meldeplikt dersom de skal inn i de større vernede områdene opprettet i 1973 (Nordvest-Spitsbergen, Sør-Spitsbergen og Forlandet nasjonalparker samt Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater). Melding gis på eget skjema. Fastboende kan også pålegges å tegne forsikring eller stille bankgaranti for SAR-operasjoner. Sysselmannen utsteder registreringskort også til fastboende. Ulåste hytter kan brukes til opphold og overnatting av fastboende. Ferdselsrestriksjonene som nevnes i fortsettelsen gjelder også for denne gruppen.

Turoperatører

Som turoperatører regnes enhver som mot vederlag organiserer reiser med tilhørendetjenesteytelser eller somi turistøyemed frakter personer innenfor Svalbard. Turer som innebærer tjenester som transport, overnatting, aktiviteter og guiding. Turoperatørene er underlagt spesielle regler, se Turistforskriften. Turoperatører må sette seg inn i regelverket på Svalbard og sørge for opplæring innenfor dette til alle som utfører oppdrag i bedriften og de turister de har ansvar for (jfr. lovens § 5 – aktsomhets- og informasjonsplikt). Pr. januar  2015 pågår arbeid med å innføre en meldeplikt til Sysselmannen med frist 8 uker før opplegget starter. For mer detaljer se Sysselmannens hjemmeside.

Forskere og personer fra forskningsinstitusjoner

Pr. januar 2015 pågår arbeidet med å endre Turistforskriften slik at forsknings- og utdanningsinstitusjoner får en meldeplikt for feltopplegg både innenfor og utenfor forvaltningsområde 10. For mer detaljer se Sysselmannens hjemmeside.

Ferdselrestriksjoner

Her gjengis hovedpunktene fra lov og forskrifter:

 • Alle pattedyr, fugler og deres egg, reir og bo er i utgangspunktet fredet og skal ikke forstyrres.
 • Det er forbudt å bruke skipsfløyte, løsne skudd eller lage annen kraftig støy innenfor en avstand på 1 nautisk mil (1852 m) fra fuglefjell i tiden 1. april til 31. august.
 • Det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.
 • Fallvilt og skjelett eller skjelettdeler tilhører staten ved Svalbards miljøvernfond og kan ikke tas med inn fra funnstedet.
 • Alle planter er fredet mot skade og plukking. Unntatt er skade som følge av lovlig ferdsel – eksempelvis det å bevege seg til fots.
 • Innsamling av sopp, og av tang og tare til privat forbruk, er tillatt.
 • Det er ikke tillatt å kaste søppel i naturen
 • Annet avfall enn rent papir og trevirke er forbudt å brenne. Drivtømmer kan benyttes til bål på stedet.
 • Latrineavfall kan graves ned i elvegrus, under flomålet eller kastes i havet.
 • Utslipp av avfall i sjøen fra skip eller annet fartøy er forbudt. Fra småbåter kan likevel matavfall og sanitært avløpsvann slippes ut i åpent farvann.
 • Det er ikke ønskelig at folk etterlater seg varder, signaturer eller lignende i naturen.

Innenfor flere av de vernede områdene er det ferdselsrestriksjoner. Link til verneområder
Dette gjelder de 15 fuglereservatene, Moffen og Kong Karls Land, den sørligste del av Bjørnøya og et område nord på samme øy. I tillegg er det ferdselforbud i Virgohamna samt innenfor gjerdet på Gravneset i Magdalenefjorden. I naturreservatene i øst er det ferdselforbud i sommersesongen på vestsiden av Lågøya og i området på og rundt Tusenøyane.Se for øvrig ferdselsrestriksjoner nevnt under avsnittet om kulturminner.

Kart med oversikt over gjeldende ferdselsrestriksjoner (PDF).

Kulturminner

Svalbards kulturminner skal vernes og ivaretas som en del av Svalbards kulturarv og identitet (svalbardmiljølovens § 38).

Følgende kulturminner er automatisk fredet

 • Faste kulturminner fra 1945 eller tidligere
 • Løse kulturminner fra 1945 eller tidligere, når de kommer for dagen tilfeldig, ved undersøkelse, utgraving eller på annen måte
 • Kulturminner yngre enn 1945 med særskilt kulturhistorisk verdi, fredet ved vedtak av direktoratet
 • Spor etter menneskegraver av alle slag, herunder kors og andre gravmarkeringer, samt bein og beinrester i og på markoverflaten og skjelettrester på slakteplasser for hvalross og hval, og i forbindelse med selvskudd for isbjørn, er faste kulturminner som er fredet uavhengig av alder
 • Automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på 100 m i alle retninger (§ 39)
 • Ingen må skade, grave ut, flytte, fjerne, forandre, tildekke, skjule eller skjemme et fredet kulturminne med sikringssone, eller sette i gang tiltak som kan medføre fare for at slikt skjer
 • I sikringssonen er det ikke tillatt å sette opp telt, brenne bål eller lignende

Sysselmannen kan regulere, herunder forby, ferdsel innenfor sikringssonen (§ 42).

Fra 1. januar 2010 gjelder helårs ilandstignings- og ferdselsforbud i avgrensede områder ved følgende automatisk fredete kulturminner

 • Ytre Norskøya, Likneset og Ebeltofthamna i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark.
 • Lægerneset i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.
 • Haudegen i Nordaust-Svalbard naturreservat.
 • Habenichtbukta, Zieglerøya/Delitschøya/Spekkholmen med tilliggende holmer og skjær og Halvmåneøya i Søraust-Svalbard naturreservat.
 • Midterhuken ved Bellsund.

Leirforskriften

Ved telting utenfor de regulerte teltplassene i Longyearbyen og Ny-Ålesund stilles følgende krav

 • Telt skal så langt mulig plasseres på underlag som er mest mulig vegetasjonsfritt. Dette for å redusere vegetasjonsslitasjen.
 • Innenfor en radius av 100 meter fra fredete, faste kulturminner (omfatter også gamle revefeller), fritidshytter og bebodd bebyggelse er det forbudt å sette opp telt, ta leiropphold eller brenne bål. Telting på frossen og snødekt mark er likevel tillatt innenfor sikringssonen.
 • Brennes bål, skal det plasseres på vegetasjonsfri mark.
 • Etter endt opphold skal teltplassen ryddes. Steiner, stokker o.a. som er brukt til bardunering eller sitteplass skal legges tilbake der de ble funnet. Båltomt skal ryddes og alt avfall tas med til godkjent avfallsmottak.
 • Planlegges telting lengre enn ei uke på samme sted, skal melding sendes senest 3 uker i forkant til Sysselmannen.

Se leirforskriften.

 

Fiske etter røye

Tilreisende har bare adgang til å fiske med stang og håndsnøre. All fiskeredskap som er brukt utenfor Svalbard, skal desinfiseres før bruk. Fastboende kan også gis tillatelse til garnfiske. Innenfor naturreservatene er alt fiske forbudt. Det må løses fiskekort mot betaling av gebyr.

Båndtvang

I tilfelle hund medbringes på tur må en overholde den ordinære båndtvangen 15. mai – 15. august. Hunder av polarhundrasene eller hunder av tilsvarende type skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt/innestengt hele året.

Ferdsel foran brefronter

Med bakgrunn i en ulykke i Hornsund sommeren 2007 anbefaler Sysselmannen at fartøyer må holde en minimumsavstand til brefronter på 200 meter. Dette på grunn av faren for brekalving og påfølgende flodbølger.

Andre bestemmelser

Her vises til Sysselmannens hjemmeside som inneholder alle aktuelle lover og forskrifter.

Oppdatert juni 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø