Hornsunds dyreliv

I Norsk Polarinstitutts database Marine Mammals Sightings kan du registrere dine observasjoner av sjøpattedyr rundt Svalbard.

Når det gjelder fugleliv er Hornsund først og fremst alkekongenes domene. Dette skyldes god tilgang på steinurer oppe i fjellsidene, som er alkekongenes typiske hekkehabitat. At Hornsund og havområdene utenfor representerer et gedigent matfat med plankton og krepsdyr er ideelt for alkekongene. Temperert vann som kommer opp langs kysten med Vest-Spitsbergenstrømmen, en avgreining av Golfstrømmen, virker positivt på næringsproduksjonen i havet.

Havhest finnes i flere kolonier midtveis inne i Hornsund, bl.a. ved Gnålodden/Sofiekammen, Luciapynten i Burgerbukta og Krykkjestupet innenfor Gåshamna. På de samme lokalitetene hekker også polarlomvi og krykkje. Hvitkinngjess har viktige hekkeplasser på Dunøyane og Isøyane. Begge disse ble fredet som fuglereservater i 1973. Dunøyane og Isøyane er også Ramsarområder – våtmarksområder av internasjonal verdi. Disse reservatene samt strandflater på vestkysten er viktige trekklokaliteter for hvitkinngås, kortnebbgås og ringgås. Kortnebbgjess hekker i større antall på Dunøyane og på sjønære lokaliteter i steinmorener og bratte lier bl.a. ved Hyttevika nord for Hornsund og ved Gnålodden. Ferdsel i slike områder i juni måned vil lett skremme hekkende gjess av reiret og gi rom for reirplyndrere som polarmåke og fjellrev. Ærfugl hekker i de nevnte fuglereservatene og på de fleste nes og holmer rundt Hornsund, bla. utenfor Gnålodden, Hornsundneset, Steinvika og Hyttevika. Polarmåken hekker spredt. Store kolonier finnes på Dunøyane. Rødnebbterne hekker i kolonier i de to nevnte fuglereservatene. Alkekonge finnes hekkende i flere kolonier mellom Nottinghambukta/Hyttevika og Hornsund/Burgerbukta, samt i minst tre kolonier på sørsida av Hornsund, i Hohenlohefjellet, øst for Gåshamna og øst for Samarinvågen.

Svalbards kanskje største alkekongekoloni ligger i Ariekammen (100.000–1. mill. individer). Har du opplevd å stå ved en slik koloni under alkekongenes sverming i mai/juni med hundretusener av alkekonger på sjøen utenfor og samtidig store flokker i lufta rundt deg, glemmer du det aldri! Teist finnes i flere spredte kolonier med ukjent antall individer.

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø