Hopens plante- og dyreliv

Isbjørnunger

I Norsk Polarinstitutts database Marine Mammals Sightings kan du registrere dine observasjoner av sjøpattedyr rundt Svalbard.
KrykkjeKrykkja er lett kjennelig på sine svarte bein og lyden”kitt-i-vææik, kitt-i-vææik”. Ei rødnebbterne følger bak. (Bilde: Arild Lyssand / Sysselmannen på Svalbard) LundeLunden er en vanlig art i fuglefjellene på Hopen. (Bilde: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt)

Vegetasjonen på Hopen tilhører den arktiske polarørkensone. Svalbardvalmue (Papaver dahlianum) er en karakteristisk art. De frodigste områdene finner vi under fuglefjellene og i områdene ned mot havet.

De klippehekkende sjøfuglartene preger dyrelivet på øya. Krykkje og polarlomvi er de mest tallrike og Hopen har de største krykkjekolonier på Svalbard. Havhest, teist, alkekonge, lunde og polarmåke finnes også i flere av fuglefjellene. Disse ligger sør på øya, i Iversenfjellet, Werenskioldfjellet og Kollerfjellet. Det største fuglefjellet er derimot helt nord på øya, i Nørdstefjellet. Andre fuglearter som finnes er tyvjo, storjo og fjæreplytt. Ærfugl finnes, men i lite antall. Hopen står på BirdLife International sin liste over viktige fugleområder i Europa.

Hopen er også et viktig trekk- og hiområde for isbjørn. Antall hi varierer. I vintre med ugunstige isforhold på førjulsvinteren har det ikke vært hi i det hele tatt på øya, mens det i gunstige vintre med tidlig islegging er registrert opptil 36 hi (1996). Vintrene 2005/2006 og 2006/2007 var det ikke is rundt Hopen før jul og ingen hi ble registrert. I 2008 var det 7–8 hi. Ingen hi er registrert i årene etterpå. Mye tyder på at Hopen er i ferd med å miste sin fuksjon dom hiområde for isbjørn. I følge registreringer gjort årlig på den meteorologiske stasjonen på Hopen siden 1976 har de i normale vintre i årene 1983–2001 hatt mellom 150 og 350 isbjørnbesøk hver vinter. I de senere år har isbjørn vært en sjelden gjest på øya.

Forekomsten av sel i drivisen rundt øya er god og utgjør en viktig del av føden for isbjørnene.

Det finnes ikke rein på Hopen. Fjellrev finnes her, men den er fåtallig. Tidlig i forrige århundre var bestanden god. Først på forrige århundre ble det i løpet av tre overvintringer fanget til sammen 96 fjellrev.

Oppdatert mars 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø